برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ارزیابی عوامل موثر بر خطر شوری آبهای زیرزمینی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و آماری در مناطق خشک و نیمه‌خشک (1294 مشاهده)
پهنه‌بندی و بررسی روند شوری خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان) (1219 مشاهده)
پیش بینی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت زیستگاه حوزه سد نرماب در استان گلستان (1175 مشاهده)
ارزیابی کارایی مدل های یادگیری ماشین در تهیه نقشه احتمال خطر سیل (1157 مشاهده)
اثر خاک‌پوش‌ های مختلف بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی (1146 مشاهده)
ایجاد و احیای پوسته‌های زیستی در بوم‌سازگان‌های تخریب‌یافته با فن‌‌آوری تلقیح سیانوباکتریایی (1142 مشاهده)
بررسی نتایج احیای اراضی جنگلی با اجرای جنگل‎کاری بنه و بادام کوهی در شهرستان خاتم، استان یزد (1107 مشاهده)
تأثیر سیلاب بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک رویشگاه سه گونه گیاهی .Tamarix sp، Halostachys belangeriana و Suaeda fruticosa در منطقه کوه خواجه سیستان (1062 مشاهده)
مقایسه ترکیب و تنوع گونه‌ای در دو کاربری مرتع و دیمزار رها‌شده همجوار در شهرستان سنندج (1018 مشاهده)
بررسی پارامترهای مؤثر بر آزادسازی و انتشار فلز سنگین نیکل از پسماند الکتریکی در محیط‌های آبی و خاکی (974 مشاهده)
بررسی امکان تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از داده های رقومی لندست -8 (مطالعه موردی: بخش داشلی برون- استان گلستان) (968 مشاهده)
مقایسه روش های درخت تصمیم و شبکه عصبی در پیش بینی شوری خاک در غرب دریاچه ارومیه (938 مشاهده)
ارزیابی آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی دشت ساری (833 مشاهده)
مقایسه تاثیر عملیات خاک ورزی در توالی های زمانی مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی روستای قره بلاغ، شرق شهرستان آق قلا) (780 مشاهده)
بررسی روند تغییرات شاخص NDVI حاصل از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: استان اصفهان) (745 مشاهده)
ارزیابی پتانسیل حساسیت اراضی نسبت به پدیده فرونشست با استفاده از روش PCSM و تئوری آنتروپی شانون (مطالعه موردی: دشت ابرکوه) (718 مشاهده)
مقایسه الگوریتم های طبقه بندی نوع کاربری در تهیه نقشه کاربری اراضی در حوزه آبخیز زنوز چای استان آذربایجان شرقی (713 مشاهده)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های منطقه کارزان در استان ایلام (700 مشاهده)
بررسی وضعیت فرسایش بادی و شناسایی گونه‌های مناسب حفاظت خاک (منطقه مورد مطالعه قرقری سیستان) (693 مشاهده)
اثر توده های تخریب شده (بهره برداری شده) و تخریب نشده (بهره برداری نشده) درختان جنگلی بر خصوصیات و ذخیره کربن خاک (685 مشاهده)
مقایسه‌ی اثر لاشبرگ درختان بر مولفه‌های هیدرولوژیکی فرسایش سطحی در دامنه‌های با نیمرخ خطی، مقعر و محدب (667 مشاهده)
بررسی نیازهای رویشگاهی سماق (Rhus coriaria) به منظور احیای آن در ذخیره‌گاه جنگلی سماقلوی شهرستان شازند (664 مشاهده)
بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر سه معیار اقلیم، آب و زمین شناسی (مطالعه موردی: دشت دهلران استان ایلام) (663 مشاهده)
تحلیل راهبردهای مقابله با بیابان زایی منتج از مدل های تصمیم گیری با کاربرد تابع ارزیابی طبقه‌بندی گروهی (596 مشاهده)
بررسی تأثیر جاذب‌های آلی و نانو مواد برکاهش انباشت فلزات سنگین در خاک و گیاه، ناشی از آبیاری با پساب صنعتی (400 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارزیابی کارایی مدل های یادگیری ماشین در تهیه نقشه احتمال خطر سیل (563 دریافت)
پهنه‌بندی و بررسی روند شوری خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان) (481 دریافت)
اثر خاک‌پوش‌ های مختلف بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی (419 دریافت)
ایجاد و احیای پوسته‌های زیستی در بوم‌سازگان‌های تخریب‌یافته با فن‌‌آوری تلقیح سیانوباکتریایی (400 دریافت)
بررسی نتایج احیای اراضی جنگلی با اجرای جنگل‎کاری بنه و بادام کوهی در شهرستان خاتم، استان یزد (392 دریافت)
تأثیر سیلاب بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک رویشگاه سه گونه گیاهی .Tamarix sp، Halostachys belangeriana و Suaeda fruticosa در منطقه کوه خواجه سیستان (362 دریافت)
بررسی پارامترهای مؤثر بر آزادسازی و انتشار فلز سنگین نیکل از پسماند الکتریکی در محیط‌های آبی و خاکی (345 دریافت)
پیش بینی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت زیستگاه حوزه سد نرماب در استان گلستان (334 دریافت)
ارزیابی عوامل موثر بر خطر شوری آبهای زیرزمینی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و آماری در مناطق خشک و نیمه‌خشک (334 دریافت)
بررسی امکان تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از داده های رقومی لندست -8 (مطالعه موردی: بخش داشلی برون- استان گلستان) (321 دریافت)
مقایسه روش های درخت تصمیم و شبکه عصبی در پیش بینی شوری خاک در غرب دریاچه ارومیه (316 دریافت)
مقایسه ترکیب و تنوع گونه‌ای در دو کاربری مرتع و دیمزار رها‌شده همجوار در شهرستان سنندج (315 دریافت)
مقایسه تاثیر عملیات خاک ورزی در توالی های زمانی مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی روستای قره بلاغ، شرق شهرستان آق قلا) (274 دریافت)
ارزیابی آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی دشت ساری (252 دریافت)
ارزیابی پتانسیل حساسیت اراضی نسبت به پدیده فرونشست با استفاده از روش PCSM و تئوری آنتروپی شانون (مطالعه موردی: دشت ابرکوه) (243 دریافت)
بررسی وضعیت فرسایش بادی و شناسایی گونه‌های مناسب حفاظت خاک (منطقه مورد مطالعه قرقری سیستان) (236 دریافت)
مقایسه الگوریتم های طبقه بندی نوع کاربری در تهیه نقشه کاربری اراضی در حوزه آبخیز زنوز چای استان آذربایجان شرقی (228 دریافت)
بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر سه معیار اقلیم، آب و زمین شناسی (مطالعه موردی: دشت دهلران استان ایلام) (217 دریافت)
بررسی روند تغییرات شاخص NDVI حاصل از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: استان اصفهان) (217 دریافت)
اثر توده های تخریب شده (بهره برداری شده) و تخریب نشده (بهره برداری نشده) درختان جنگلی بر خصوصیات و ذخیره کربن خاک (213 دریافت)
مقایسه‌ی اثر لاشبرگ درختان بر مولفه‌های هیدرولوژیکی فرسایش سطحی در دامنه‌های با نیمرخ خطی، مقعر و محدب (205 دریافت)
بررسی نیازهای رویشگاهی سماق (Rhus coriaria) به منظور احیای آن در ذخیره‌گاه جنگلی سماقلوی شهرستان شازند (200 دریافت)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های منطقه کارزان در استان ایلام (199 دریافت)
تحلیل راهبردهای مقابله با بیابان زایی منتج از مدل های تصمیم گیری با کاربرد تابع ارزیابی طبقه‌بندی گروهی (190 دریافت)
تهیه نقشه تغییرات شوری خاک در دشت میاندوآب با استفاده از تصاویر ماهواره ای (117 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
هیات تحریریه ( 7404 بازدید)
راهنمای نگارش ( 6371 بازدید)
درباره نشریه ( 6050 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3691 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 3366 بازدید)
هزینه چاپ مقاله ( 2964 بازدید)
تماس با ما ( 2866 بازدید)
ف ( 2828 بازدید)
اهداف ( 2805 بازدید)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 1742 بازدید)
پیگیری وضعیت مقالات ( 1658 بازدید)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 943 بازدید)
لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله ( 849 بازدید)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 815 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 811 بازدید)
انتصاب مدیر اجرایی نشریات دانشگاه ( 761 بازدید)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 752 بازدید)
عضویت در شبکه اجتماعی ( 751 بازدید)
کلمات کلیدی ( 722 بازدید)
داوران شماره جاری ( 702 بازدید)
آمار نشریه ( 698 بازدید)
ISSN ( 698 بازدید)
کلیه شماره های نشریه ( 693 بازدید)
آخرین شماره ( 684 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 83 ارسال)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 81 ارسال)
پیگیری وضعیت مقالات ( 60 ارسال)
درباره نشریه ( 55 ارسال)
هیات تحریریه ( 52 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 52 ارسال)
اهداف ( 52 ارسال)
تماس با ما ( 52 ارسال)
ف ( 50 ارسال)
راهنمای نگارش ( 49 ارسال)
هزینه چاپ مقاله ( 43 ارسال)
خوش آمدید ( 37 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 779 چاپ)
هیات تحریریه ( 691 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 669 چاپ)
درباره نشریه ( 637 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 551 چاپ)
ف ( 544 چاپ)
تماس با ما ( 518 چاپ)
هزینه چاپ مقاله ( 518 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 511 چاپ)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 510 چاپ)
اهداف ( 424 چاپ)
خوش آمدید ( 316 چاپ)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 239 چاپ)
کلمات کلیدی ( 217 چاپ)
عضویت در شبکه اجتماعی ( 211 چاپ)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 208 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 203 چاپ)
لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله ( 198 چاپ)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 193 چاپ)
آمار نشریه ( 189 چاپ)
تبعیت از قوانین COPE ( 183 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 168 چاپ)
کلیه شماره های نشریه ( 154 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تخریب و احیاء اراضی طبیعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Degradation and Rehabilitation of Natural Land

Designed & Developed by : Yektaweb