برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ارزیابی عوامل موثر بر خطر شوری آبهای زیرزمینی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و آماری در مناطق خشک و نیمه‌خشک (1303 مشاهده)
پهنه‌بندی و بررسی روند شوری خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان) (1226 مشاهده)
پیش بینی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت زیستگاه حوزه سد نرماب در استان گلستان (1188 مشاهده)
ارزیابی کارایی مدل های یادگیری ماشین در تهیه نقشه احتمال خطر سیل (1162 مشاهده)
اثر خاک‌پوش‌ های مختلف بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی (1153 مشاهده)
ایجاد و احیای پوسته‌های زیستی در بوم‌سازگان‌های تخریب‌یافته با فن‌‌آوری تلقیح سیانوباکتریایی (1152 مشاهده)
بررسی نتایج احیای اراضی جنگلی با اجرای جنگل‎کاری بنه و بادام کوهی در شهرستان خاتم، استان یزد (1113 مشاهده)
تأثیر سیلاب بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک رویشگاه سه گونه گیاهی .Tamarix sp، Halostachys belangeriana و Suaeda fruticosa در منطقه کوه خواجه سیستان (1071 مشاهده)
مقایسه ترکیب و تنوع گونه‌ای در دو کاربری مرتع و دیمزار رها‌شده همجوار در شهرستان سنندج (1027 مشاهده)
بررسی پارامترهای مؤثر بر آزادسازی و انتشار فلز سنگین نیکل از پسماند الکتریکی در محیط‌های آبی و خاکی (982 مشاهده)
بررسی امکان تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از داده های رقومی لندست -8 (مطالعه موردی: بخش داشلی برون- استان گلستان) (976 مشاهده)
مقایسه روش های درخت تصمیم و شبکه عصبی در پیش بینی شوری خاک در غرب دریاچه ارومیه (947 مشاهده)
ارزیابی آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی دشت ساری (840 مشاهده)
مقایسه تاثیر عملیات خاک ورزی در توالی های زمانی مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی روستای قره بلاغ، شرق شهرستان آق قلا) (786 مشاهده)
بررسی روند تغییرات شاخص NDVI حاصل از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: استان اصفهان) (753 مشاهده)
ارزیابی پتانسیل حساسیت اراضی نسبت به پدیده فرونشست با استفاده از روش PCSM و تئوری آنتروپی شانون (مطالعه موردی: دشت ابرکوه) (726 مشاهده)
مقایسه الگوریتم های طبقه بندی نوع کاربری در تهیه نقشه کاربری اراضی در حوزه آبخیز زنوز چای استان آذربایجان شرقی (722 مشاهده)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های منطقه کارزان در استان ایلام (709 مشاهده)
بررسی وضعیت فرسایش بادی و شناسایی گونه‌های مناسب حفاظت خاک (منطقه مورد مطالعه قرقری سیستان) (699 مشاهده)
اثر توده های تخریب شده (بهره برداری شده) و تخریب نشده (بهره برداری نشده) درختان جنگلی بر خصوصیات و ذخیره کربن خاک (691 مشاهده)
مقایسه‌ی اثر لاشبرگ درختان بر مولفه‌های هیدرولوژیکی فرسایش سطحی در دامنه‌های با نیمرخ خطی، مقعر و محدب (676 مشاهده)
بررسی نیازهای رویشگاهی سماق (Rhus coriaria) به منظور احیای آن در ذخیره‌گاه جنگلی سماقلوی شهرستان شازند (671 مشاهده)
بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر سه معیار اقلیم، آب و زمین شناسی (مطالعه موردی: دشت دهلران استان ایلام) (670 مشاهده)
تحلیل راهبردهای مقابله با بیابان زایی منتج از مدل های تصمیم گیری با کاربرد تابع ارزیابی طبقه‌بندی گروهی (601 مشاهده)
بررسی تأثیر جاذب‌های آلی و نانو مواد برکاهش انباشت فلزات سنگین در خاک و گیاه، ناشی از آبیاری با پساب صنعتی (405 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارزیابی کارایی مدل های یادگیری ماشین در تهیه نقشه احتمال خطر سیل (571 دریافت)
پهنه‌بندی و بررسی روند شوری خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و زمین آمار (مطالعه موردی: دشت سگزی، اصفهان) (486 دریافت)
اثر خاک‌پوش‌ های مختلف بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی (424 دریافت)
ایجاد و احیای پوسته‌های زیستی در بوم‌سازگان‌های تخریب‌یافته با فن‌‌آوری تلقیح سیانوباکتریایی (405 دریافت)
بررسی نتایج احیای اراضی جنگلی با اجرای جنگل‎کاری بنه و بادام کوهی در شهرستان خاتم، استان یزد (397 دریافت)
تأثیر سیلاب بر ذخیره کربن و نیتروژن خاک رویشگاه سه گونه گیاهی .Tamarix sp، Halostachys belangeriana و Suaeda fruticosa در منطقه کوه خواجه سیستان (365 دریافت)
بررسی پارامترهای مؤثر بر آزادسازی و انتشار فلز سنگین نیکل از پسماند الکتریکی در محیط‌های آبی و خاکی (348 دریافت)
پیش بینی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت زیستگاه حوزه سد نرماب در استان گلستان (337 دریافت)
ارزیابی عوامل موثر بر خطر شوری آبهای زیرزمینی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و آماری در مناطق خشک و نیمه‌خشک (337 دریافت)
بررسی امکان تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از داده های رقومی لندست -8 (مطالعه موردی: بخش داشلی برون- استان گلستان) (327 دریافت)
مقایسه روش های درخت تصمیم و شبکه عصبی در پیش بینی شوری خاک در غرب دریاچه ارومیه (320 دریافت)
مقایسه ترکیب و تنوع گونه‌ای در دو کاربری مرتع و دیمزار رها‌شده همجوار در شهرستان سنندج (318 دریافت)
مقایسه تاثیر عملیات خاک ورزی در توالی های زمانی مختلف بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی (مطالعه موردی: اراضی کشاورزی روستای قره بلاغ، شرق شهرستان آق قلا) (278 دریافت)
ارزیابی آلودگی نیتراتی منابع آب زیرزمینی دشت ساری (257 دریافت)
ارزیابی پتانسیل حساسیت اراضی نسبت به پدیده فرونشست با استفاده از روش PCSM و تئوری آنتروپی شانون (مطالعه موردی: دشت ابرکوه) (247 دریافت)
بررسی وضعیت فرسایش بادی و شناسایی گونه‌های مناسب حفاظت خاک (منطقه مورد مطالعه قرقری سیستان) (241 دریافت)
مقایسه الگوریتم های طبقه بندی نوع کاربری در تهیه نقشه کاربری اراضی در حوزه آبخیز زنوز چای استان آذربایجان شرقی (232 دریافت)
بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر سه معیار اقلیم، آب و زمین شناسی (مطالعه موردی: دشت دهلران استان ایلام) (220 دریافت)
بررسی روند تغییرات شاخص NDVI حاصل از تصاویر سنجنده مودیس (مطالعه موردی: استان اصفهان) (220 دریافت)
اثر توده های تخریب شده (بهره برداری شده) و تخریب نشده (بهره برداری نشده) درختان جنگلی بر خصوصیات و ذخیره کربن خاک (219 دریافت)
مقایسه‌ی اثر لاشبرگ درختان بر مولفه‌های هیدرولوژیکی فرسایش سطحی در دامنه‌های با نیمرخ خطی، مقعر و محدب (208 دریافت)
بررسی نیازهای رویشگاهی سماق (Rhus coriaria) به منظور احیای آن در ذخیره‌گاه جنگلی سماقلوی شهرستان شازند (203 دریافت)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و کانی‌شناسی خاک‌های منطقه کارزان در استان ایلام (202 دریافت)
تحلیل راهبردهای مقابله با بیابان زایی منتج از مدل های تصمیم گیری با کاربرد تابع ارزیابی طبقه‌بندی گروهی (194 دریافت)
تهیه نقشه تغییرات شوری خاک در دشت میاندوآب با استفاده از تصاویر ماهواره ای (120 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
هیات تحریریه ( 7415 بازدید)
راهنمای نگارش ( 6381 بازدید)
درباره نشریه ( 6060 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3702 بازدید)
فرم تعهدنامه ( 3375 بازدید)
هزینه چاپ مقاله ( 2974 بازدید)
تماس با ما ( 2877 بازدید)
ف ( 2834 بازدید)
اهداف ( 2812 بازدید)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 1745 بازدید)
پیگیری وضعیت مقالات ( 1661 بازدید)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 953 بازدید)
لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله ( 858 بازدید)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 825 بازدید)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 820 بازدید)
انتصاب مدیر اجرایی نشریات دانشگاه ( 770 بازدید)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 760 بازدید)
عضویت در شبکه اجتماعی ( 759 بازدید)
کلمات کلیدی ( 734 بازدید)
آمار نشریه ( 711 بازدید)
داوران شماره جاری ( 711 بازدید)
کلیه شماره های نشریه ( 705 بازدید)
ISSN ( 705 بازدید)
آخرین شماره ( 695 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 83 ارسال)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 81 ارسال)
پیگیری وضعیت مقالات ( 60 ارسال)
درباره نشریه ( 55 ارسال)
هیات تحریریه ( 52 ارسال)
فرم تعهدنامه ( 52 ارسال)
اهداف ( 52 ارسال)
تماس با ما ( 52 ارسال)
ف ( 50 ارسال)
راهنمای نگارش ( 49 ارسال)
هزینه چاپ مقاله ( 43 ارسال)
خوش آمدید ( 37 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 781 چاپ)
هیات تحریریه ( 692 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 670 چاپ)
درباره نشریه ( 639 چاپ)
فرم تعهدنامه ( 552 چاپ)
ف ( 545 چاپ)
هزینه چاپ مقاله ( 520 چاپ)
تماس با ما ( 519 چاپ)
پیگیری وضعیت مقالات ( 512 چاپ)
ثبت مقالات در پایگاه مجلات ( 511 چاپ)
اهداف ( 426 چاپ)
خوش آمدید ( 316 چاپ)
فرآیند ارسال و پذیرش مقالات در سامانه نشریات داشگاه ( 242 چاپ)
کلمات کلیدی ( 220 چاپ)
عضویت در شبکه اجتماعی ( 213 چاپ)
منشور اخلاقی نشریات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ( 210 چاپ)
استفاده از نرم افزار مشابهت یاب ( 206 چاپ)
لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله ( 199 چاپ)
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه ( 196 چاپ)
آمار نشریه ( 193 چاپ)
تبعیت از قوانین COPE ( 184 چاپ)
مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( 171 چاپ)
کلیه شماره های نشریه ( 157 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تخریب و احیاء اراضی طبیعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Degradation and Rehabilitation of Natural Land

Designed & Developed by : Yektaweb