تخریب و احیاء اراضی طبیعی- اطلاعات آماری نشریه
آمار نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
مقالات منتشر شده: 44
نرخ پذیرش: 72.1
نرخ رد: 27.9
میانگین داوری: 107 روز
میانگین انتشار: 94 روز

 
 
جدول آمار مقایسه ای مقالات
 
ردیف موضوع ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۱/۱/۱ ۱۴۰۱/۱/۱ تا ۱۴۰۲/۱/۱
۱ مقالات دریافت شده ۲۴ ۳
۲ مقالات پذیرفته شده ۱۵ ۳
۳ مقالات منتشر شده ۲۴ ۰
۴ مقالات پذیرش شده و موجود در صف انتشار ۰ ۰
۵ مقالات رد شده ۱ ۰
۶ مقالات رد شده بدون داوری ۰ ۰
۷ مقالات رد شده بعد از داوری ۱ ۰
۸ نسخه های منتشر شده ۱ ۰
۹ متوسط زمان دریافت تا پذیرش مقالات (روز)
برای مقالات پذیرفته شده در سال مورد نظر
۹۳ ۱۳۲
۱۰ متوسط زمان پذیرش تا انتشار مقالات (روز)
برای مقالات منتشر شده در سال مورد نظر
- -
نشانی مطلب در وبگاه تخریب و احیاء اراضی طبیعی:
http://drnl.sanru.ac.ir/find-1.73.31.fa.html
برگشت به اصل مطلب