تخریب و احیاء اراضی طبیعی- اسامی داوران شماره جاری
داوران شماره جاری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/24 | 
نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی

سال دوم / شماره ۴- پاییز و زمستان  ۱۴۰۰

اسامی داوران مقالات در این شماره:

دکتر  زینب جعفریان
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر اکبر حسنی
استادیار دانشگاه زنجان
دکتر سیده کوثر حمیدی
دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مجید دانش
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر شفق رستگار
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر غلامرضا راهی
 دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، مرکز تحقیقات بوشهر
دکتر ایمان صالح
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
دکتر منصوره کارگر
دکتری آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر عطاءاله کاویان
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سیاوش کلبی
دکتری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر
دکتر رئوف مصطفی­ زاده
دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر محمد علی هادیان امری
 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر مهران هودجی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان
نشانی مطلب در وبگاه تخریب و احیاء اراضی طبیعی:
http://drnl.sanru.ac.ir/find-1.80.46.fa.html
برگشت به اصل مطلب