تخریب و احیاء اراضی طبیعی- تبعیت از قوانین COPE
تبعیت از قوانین COPE

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 


"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE (می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید" .
نشانی مطلب در وبگاه تخریب و احیاء اراضی طبیعی:
http://drnl.sanru.ac.ir/find.php?item=1.75.33.fa
برگشت به اصل مطلب