تخریب و احیاء اراضی طبیعی- آمار نشریه
آمار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
مقالات منتشر شده: 12
نرخ پذیرش: 69.6
نرخ رد: 30.4
میانگین داوری: 73 روز
میانگین انتشار: 73 روز
نشانی مطلب در وبگاه تخریب و احیاء اراضی طبیعی:
http://drnl.sanru.ac.ir/find.php?item=1.73.31.fa
برگشت به اصل مطلب