تخریب و احیاء اراضی طبیعی- کلمات کلیدی
کلمات کلیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 

فرسایش آبی و بادی، تخریب خاک و اراضی، ترمیم و احیاء اراضی، حفاظت خاک، آلودگی اکوسیستم‏ های طبیعی، جنبه های اقتصادی و اجتماعی تخریب و احیاء اراضی طبیعی،  آتش‏ سوزی عرصه های طبیعی،  سنجش از دور و سامانه ­های اطلاعات  مکانی، اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم بر عرصه های طبیعی، تغییر کاربری اراضی

نشانی مطلب در وبگاه تخریب و احیاء اراضی طبیعی:
http://drnl.sanru.ac.ir/find.php?item=1.72.30.fa
برگشت به اصل مطلب