تخریب و احیاء اراضی طبیعی- فرم های ضروری برای نویسندگان
فرم های ضروری برای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/5 | 
شما باید برای ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل کنید:
۱- پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
۲- دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
۳- پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
۴- پر کردن فرم های تعهد نامه و فرم تعارض منافع نویسندگان
نشانی مطلب در وبگاه تخریب و احیاء اراضی طبیعی:
http://drnl.sanru.ac.ir/find-1.104.74.fa.html
برگشت به اصل مطلب