داوران نشریه

 | تاریخ ارسال: 1402/10/2 | 
نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی ORCID Scopus Author ID Publons-ID
دکتر زینب جعفریان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۸۵۳-۹۶۲۰ ۵۵۰۱۴۴۵۵۵۰۰ IUN-۳۴۹۷-۲۰۲۳
دکتر حمید جلیلوند استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۰۱۶-۴۱۰۴ ۵۷۱۹۵۴۴۸۴۰۰ ABE-۵۵۴۴-۲۰۲۰
دکتر زینب حزباوی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۸۹۴-۷۳۳۴ ۵۶۳۶۹۲۶۷۲۰۰ J-۴۸۷۳-۲۰۱۹
دکتر محسن حسینعلیزاده استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۱۷۷-۸۱۱۷ ۵۵۰۲۲۶۷۶۱۰۰ ABF-۵۰۴۹-۲۰۲۱
دکتر حسین خیرقام استادیار دانشگاه ارومیه ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۹۵۶-۴۴۲۰ ۵۶۸۰۱۰۶۵۲۰۰ K-۶۰۱۷-۲۰۱۹
دکتر مجید دانش استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۵۹۵-۷۰۸۸ ۳۹۸۶۱۳۸۳۸۰۰ GZL-۵۵۰۷-۲۰۲۲
دکتر سیدحسین روشان دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۹۲۲-۴۰۸۳
دکتر کریم سلیمانی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۳۵۷-۶۷۹۷ ۵۶۰۴۲۰۳۰۰۰۰ AAC-۹۶۹۰-۲۰۱۹
دکتر مرتضی شعبانی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۸۸۶-۱۱۲۸ ۵۷۱۹۸۲۰۰۷۴۷
دکتر ایمان صالح استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۴۰۹-۷۰۲۰ ۵۶۸۷۸۷۳۰۶۰۰ C-۱۲۴۱-۲۰۱۹
دکتر حمیدرضا عسگری دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر لیلا غلامی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر رامین فضل اولی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۳۲۴-۵۵۵۰ ۵۷۱۹۹۷۱۲۷۶۷ T-۴۹۸۵-۲۰۱۷
دکتر مهدی قاجار استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۵۴۶-۴۵۷X ۵۰۶۶۱۲۹۲۲۰۰ AAA-۵۵۰۳-۲۰۲۲
دکتر عطاءاله کاویان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۷۶۷-۰۷۰۸ ۳۷۰۳۲۵۲۲۷۰۰ IYS-۵۰۱۱-۲۰۲۳
دکتر سیاوش کلبی دکتری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۰۴۹-۸۰۹۴
دکتر اکبر حسنی استادیار دانشگاه زنجان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۸۶۸-۱۶۲۹ ۳۶۵۱۴۴۸۱۳۰۰ S-۷۹۴۲-۲۰۱۹
دکتر سیده کوثر حمیدی دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۵۹۰-۵۲۹۸ ۵۷۲۱۵۸۹۶۲۸۵ HRD-۶۱۶۷-۲۰۲۳
دکتر شفق رستگار استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۱۹۱-۸۷۷۶ ۵۸۰۴۵۷۲۷۵۰۰
دکتر غلامرضا راهی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، مرکز تحقیقات بوشهر ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۰۲۹-۸۰۱۸ F-۸۴۱۳-۲۰۱۷
دکتر منصوره کارگر دکتری آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۱۵۷-۷۶۲۹ ۵۷۱۹۵۸۳۷۳۵۴ W-۸۱۹۹-۲۰۱۹
دکتر رئوف مصطفیزاده دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۴۰۱-۰۲۶۰ ۳۶۶۳۸۰۸۸۰۰۰ E-۵۷۸۳-۲۰۱۵
دکتر محمد علی هادیان امری استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۳۹۵-۷۰۹۷ ۲۵۹۲۴۹۴۶۷۰۰ AAG-۲۳۳۲-۲۰۲۱
دکتر مهران هوداجی استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۹۹۳-۶۱۵۲ ۲۲۹۵۵۹۶۸۱۰۰ AAN-۴۴۱۴-۲۰۲۱
دکتر نرگس جاویدان دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مهدی جعفری دکتری مهندسی آب
دکتر مرتضی دهقانی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر هادی رزاقیان استادیار دانشگاه پیام نور ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۰۰۴-۵۲۴۵ AGO-۱۳۱۲-۲۰۲۲
دکتر مصطفی رشیدپور مؤسسه آموزش عالی هراز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۶۳۵-۸۳۲۶
دکتر مهناز زارع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر فاطمه شکریان استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۶۷۹-۶۴۵۰
دکتر هیراد عبقری دانشیار دانشگاه ارومیه ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۴۰۷-۳۲۹۷ AGM-۳۴۸۳-۲۰۲۲
دکتر فرشاد کیانی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر بهروز محسنی مربی دانشگاه پیام نور گرگان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۷۵۱-۰۲۸۵ ۵۷۲۱۵۷۱۷۰۰۶ GPT-۰۶۳۶-۲۰۲۲
دکتر زهرا اسدالهی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۵۹۰-۹۵۷۵ AAQ-۷۴۹۹-۲۰۲۱
دکتر سیدمحمد تاجبخش دانشیار دانشگاه بیرجند ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۰۹۷-۹۹۴۴ ۳۶۶۶۳۹۲۴۷۰۰ AFL-۶۸۴۴-۲۰۲۲
دکتر خه بات خسروی دکتری آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۷۷۳-۴۰۰۳ ۵۷۱۸۹۵۱۵۱۷۱ M-۱۰۷۳-۲۰۱۷
دکتر مجتبی خوش¬روش استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۶۳۵-۳۳۲۲ ۳۹۸۶۱۵۸۸۶۰۰ ABG-۷۶۲۶-۲۰۲۱
دکتر امید رحمتی استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۶۷۲-۸۵۲۵ ۵۶۳۹۲۹۶۰۷۰۰ R-۲۱۸۴-۲۰۱۶
دکتر سیدحمیدرضا صادقی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۴۱۹-۸۰۶۲ ۱۶۸۳۳۹۴۸۵۰۰ W-۶۰۸۰-۲۰۱۸
دکتر سیدمصطفی عمادی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۵۶۹-۶۴۱X AIE-۴۷۶۰-۲۰۲۲
دکتر رضا  قضاوی استاد دانشگاه کاشان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۴۸۷-۴۷۱۰ ۳۵۳۱۷۳۳۷۲۰۰
دکتر محمد گلشن دکتری آبخیزداری، اداره منابع طبیعی و آبخیزدای شهرستان آستارا ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۱۰۰-۰۶۲۶ ۵۶۲۴۸۶۹۷۳۰۰

دفعات مشاهده: 2556 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تخریب و احیاء اراضی طبیعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Degradation and Rehabilitation of Natural Land

Designed & Developed by : Yektaweb