دوره 1، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1399 1399 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 104-92 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
چکیده:   (1220 مشاهده)
    ﺷﻮری ﺧﺎک ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﺎک اﺳﺖ. که تجمع آن در مناطق خشک حاکم است و آن را به یک مشکل جدی زیست‌محیطی تبدیل کرده است. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و پهنه‌بندی خاک‌های ﺷﻮر غالباً ﺑﻪ­دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮی زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ آن و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ نمونه‌برداری و ﻛﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های زمین‌آمار و سنجش ‌از دور ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﻧﻘـﺸﻪ ﺷـﻮری ﺧـﺎک و ﭘـﺎیﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﺪف از ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پهنه‌بندی شوری و ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روش‌های زمین‌آمار و ﺳﻨﺠﺶ از دور ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻮری ﺧﺎک ﺳﻄﺤﯽ در دشت سگزی استان اصفهان می‌باشد. بدین­منظور ابتدا 29 نمونه خاک از منطقه موردمطالعه به روش تصادفی برداشت و میزان هدایت الکتریکی  آن اندازه‌گیری شد. جهت تهیه نقشه شوری خاک داده‌های ماهواره‌ای سنجنده  TMلندست 7 همزمان با تاریخ برداشت صحرایی در مرداد 1376 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. سپس پردازش‌هایی مانند بارزسازی تصاویر  و تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) بر روی این داده‌ها اعمال شد. نتایج نشان داد که مدل کریجینگ معمولی با نیم تغییر نمای نمایی بهترین روش در مدل‌سازی و درون‌یابی شوری خاک می‌باشد. با استفاده از آنالیز سطح معنی‌داری و میزان همبستگی بین خروجی مدل‌ها و داده‌های زمینی بهترین روش انتخاب و نقشه شوری خاک بر اساس بهترین روش استخراج شد. نتایج نشان داد روش PCA234 بالاترین همبستگی را با نقاط نمونه‌برداری دارد. با نتایج حاصل از دو مقطع زمانی 1997 و 2018 مشخص شد که میزان شوری کلاس‌های متوسط و زیاد به ­ترتیب در سال‌ 1997 سپس در سال 2018 کاسته شده و به میزان شوری کلاس‌های بسیار زیاد و شدید در سال 2018 اضافه شده است.
متن کامل [PDF 1969 kb]   (482 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم بر عرصه های طبیعی
دریافت: 1399/6/22 | پذیرش: 1399/9/4 | انتشار: 1399/10/16

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.